JTR mengalu-alukan tuan puan untuk membaca tulisan dalam blog ini bagi manfaat tuan puan
Photobucket

Jumaat, 16 Julai 2010

Pembohongan Syiah Di Dalam Sejarah Islam

Posted by Abu Hannan On 6:01:00 PG 61 comments
PENGENALAN


Ulamak ilmu jarh wa ta'dil (penilaian keadilan perawi hadith) telah bersetuju secara keseluruhannya bahawa fenomena pembohongan di kalangan syiah adalah lebih menonjol dan ketara berbanding dengan kelompok-kelompok yang lain. Kitab-kitab ilmu jarh wa ta'dil yang masyhur seperti kitab-kitab Imam Bukhari, Ibnu 'Adi, Ibnu Mu'ien, Ad-Daruquthni dan lain-lain penulisan mereka yang berikhtisaskan hal ehwal sanad periwayatan, secara nyata membuat kesimpulan bahawa, pembohongan oleh syiah adalah yang paling banyak di kalangan ahli qiblat. Bahkan muncul pepatah yang berbunyi 'lebih pembohong dari rafidhi (syiah)' sebagai mengisyaratkan kepada betapa seseorang itu sangat kuat berdusta.Sebagai contoh, Abu Muawiyah Ad-Dharir Al-Kufi berkata, aku telah mendengar Al-A'masy menyebut, "...aku telah menemui orang ramai dan tidaklah mereka menamakan syiah itu melainkan sebagai para pendusta." (lihat : Minhaj As-Sunnah oleh Ibnu Taimiyah juzuk 1 ms. 16). Al-Khatib Al-Baghdadi juga pernah meriwayatkan dengan sanad kepada Ibnu Al-Mubarak, beliau berkata, "Abu 'Ismah telah bertanya kepada Abu Hanifah : daripada siapakah kamu memerintahkan aku supaya mendengar (untuk mengambil dan meriwayatkan hadith)?" Abu Hanifah menjawab, "Daripada setiap mereka yang adil pada hawa nafsunya melainkan syiah, kerana sesungguhnya usul aqidah mereka adalah menghukum sesat para sahabat Muhammad SAW". (lihat : Al-Kifayah fi 'Ilmi Ar-Riwayah oleh Al-Khatib Al-Baghdadi ms. 203).


Bahkan Hamad bin Salamah telah berkata, "telah berkata syeikh mereka (syiah) bahawa: Sesungguhnya jika kami berkumpul, kami akan memperelokkan satu-satu riwayat dan kemudian kami jadikan ia sebagai hadith!" (lihat: Minhaj As-Sunnah oleh Ibnu Taimiyah juzuk 1 ms. 16). Selain itu, Yunus bin Abdul A'la telah berkata, "Asyhab telah berkata: Imam Malik telah ditanya pendapatnya mengenai syiah rafidhah". Imam Malik menjawab, "janganlah kamu bercakap dengan mereka dan jangan meriwayatkan apa-apa dari mereka. Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta." (lihat: Al-Muntaqa oleh Adz-Dzahabi, ms. 21). Harmalah juga pernah bekata, "aku mendengar Imam Asy-Syafie berkata: aku tidak pernah melihat seseorang membuat kesaksian palsu selain daripada syiah ar-rafidhah". (lihat : Al-Kifayah fi 'Ilmi Ar-Riwayah oleh Al-Khatib Al-Baghdadi ms. 202).


Lebih jauh daripada itu, syiah telah menjadikan pendustaan sebagai syiar mereka lalu diimejkan jenayah itu dengan imej keagamaan dengan menamakannya sebagai 'Taqiyyah'. Misalnya mereka berkata, "Tiada iman bagi sesiapa yang tidak bertaqiyyah" Kalam ini mereka nisbahkan kepada Muhammad Al-Baqir sebagai pengkhianatan dan pencelaan ke atas Al-Baqir. (lihat: Al-Kafi fil Usul oleh Al-Kulaini, bab At-Taqiyyah juzuk 2 ms. 19).
Pembohongan syiah bukan sahaja mendapat komentar oleh para ulamak hadith dan lain-lainnya, bahkan turut diulas oleh Saidina Ali RA dan para Alul Bayt sendiri. Misalnya, Abu Amr Al-Kasyi menyebut di dalam kitab Ar-Rijal, "Abu Abdillah (iaitu Jaafar As-Sadiq) telah berkata: sesungguhnya kami Alul Bayt adalah orang-orang yang benar, tetapi kami tidak bebas dari terkena pendustaan ke atas kami. Lantas kebenaran kami telah gugur disebabkan oleh pendustaan mereka ke atas kami di kalangan manusia. Rasulullah SAW adalah sebenar-benar insan tetapi Musailamah telah mendustainya, Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib adalah orang benar selepas Rasulullah SAW dengan kesaksian daripada Allah tetapi dia telah didustakan oleh Abdullah bin Saba' -Laknatullah 'Alaih-. Manakala Abu Abdillah Al-Husein bin Ali pula telah ditimpa bencana Al-Mukhtar (Ats-Tsaqafi). ..Manakala Ali bin Al-Husein pula telah didustakan oleh Abdullah bin Al-Harith Asy-Syami dan Bannan... begitu juga dengan Al-Mughirah bin Said serta As-Sirriey dan Abu Al-Khattab..." Lantas beliau menyambung, "... laknat Allah ke atas mereka semua, dan kami juga tidak terlepas dari didustakan oleh pendusta. Cukuplah Allah (sebagai pelindung kami) dari bencana sekalian pendusta, semoga Allah merasakan ke atas mereka kepanasan besi yang terbakar". (lihat: Ar-Rijal oleh Al-Kasyi ms. 257).


Sesungguhnya golongan syiah telah mencipta banyak hadith dan riwayat palsu yang bertepatan dengan kehendak hawa nafsu mereka sebagaimana mereka mencipta hadith palsu di dalam bab kelebihan Ali dan Alul Bayt. Mereka juga mencipta banyak nas palsu untuk mencela pada sahabat RA khususnya Abu Bakar RA dan Umar Al-Khattab RA. (lihat contohnya di dalam Syarh Nahjil Balaghah oleh Ibnu Abi Al-Haddad, juzuk 2 ms.135). 

Syiah juga mencipta hadith palsu untuk menghina Muawiyah RA. Satu contoh mudah adalah hadith yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW kononnya Baginda berkata, "jika kamu melihat Muawiyah di atas mimbarku, maka bunuhlah dia" (lihat: Al-Alie' Al-Masnu'ah fi Al-Ahadith Al-Maudhu'ah oleh As-Sayuti, juzuk 1 ms. 323) Bukan sahaja di dalam membahaskan tentang Ali RA dan Muawiyah RA, bahkan syiah juga mencipta banyak pembohongan terhadap para sahabat RA yang lain. Jika mereka berani untuk mendustakan Nabi SAW maka seudah tentulah pembohongan ke atas selain Baginda itu jauh lebih mudah bagi mereka.
Penulisan Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Minhaj As-Sunnah adalah di antara penulisan yang paling baik di dalam proses mendedah dan menyingkap perancangan dan taktik syiah merosakkan kesucian Islam di dalam masalah aqidah, hadith, fiqh dan sejarah. Katanya, "... sesungguhnya ahli ilmu telah bersepakat dengan naqal,, riwayat dan isnad bahawa syiah itu adalah sedusta-dusta kaum, pembohongan di kalangan mereka telah begitu lama, dan sebab itulah para imam dan ulamak Islam mengenali mereka sebagai kelompok yang beridentitikan 'kaki dusta'" (lihat: Minhaj As-Sunnah oleh Ibnu Taimiyah juzuk 1 ms. 16).


Jika dibuat penelitian terhadap riwayat-riwayat yang dipelopori oleh syiah, kita akan menemui kesimpulan bahawa golongan ini tidak pernah memperincikan hadith- hadith mereka kepada soal amanah, 'adalahAsy-Syiah fi 'Aqa'idihim wa Ahkamihim oleh Amir Muhammad Al-Kadzimi Al-Qazwini ms. 6, dinaqalkan dari Wa Jaa'a Daurul Majus oleh Dr. Abdullah Al-Gharib ms. 121) (keadilan perawi) dan penjagaan serta hafalan. Kitab-kitab muktabar mereka seperti Al-Kafi dan sebagainya, penuh dengan riwayat-riwayat yang disanadkan kepada sedusta-dusta perawi. Ini adalah kerana, pertimbangan kesahihan riwayat mereka hanyalah berpaksikan kepada sikap taasub, hawa nafsu dan kebencian mereka terhadap kepimpinan dan ulamak Islam. Jelas sekali mereka tidak menerima riwayat melainkan ia dibawa oleh perawi yang semazhab dengan mereka, iaitu cukup dengan kedudukan perawi itu seorang syi'e imami. Tidak menjadi soal sama ada perawi itu seorang yang teliti atau lalai, benar atau pembohong, mereka tidak menilai riwayat-riwayat dengan satu kaedah ilmiah sebagaimana yang kita lihat di kalangan ulamak Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kaedah ini adalah intisari terpeliharanya ajaran Islam bahkan dikagumi oleh pengkaji- pengkaji barat seperti Margolioth dan lain-lain. Seringkali apabila ditanya siapakah perawi hadith ini, syiah akan menjawab, ia diriwayatkan oleh Al-Husein, Al-Baqir atau Musa Al-Kadzim... maka muktamadlah ia. (lihat:


Ibnu Taimiyah ketika membantah dakwaan Ibnu al-Muthahhar Al-Hulliy Ar-Rafidhi yang mendakwa di dalam kitabnya Minhaj Al-Karamah bahawa perawi-perawi syiah adalah tsiqah, beliau berkata,


".. Kami (ahli sunnah dan hadith) mengkritik perawi-perawi kami dari kalangan ahli sunnah tanpa membuat sebarang penambahan. Kami mempunyai tulisan yang banyak sekali untuk menilai sama ada mereka adil atau dhaif, benar atau lalai, dusta atau keliru. Kami tidak menyokong mereka secara batil sebagai usul walaupun dengan kesalehan dan keelokan ibadat mereka. Bahkan kami menggugurkan periwayatan mereka sebagai hujah sekiranya mereka banyak melakukan kesilapan di dalam meriwayatkan hadith dan lemah ingatan walaupun mereka itu terdiri daripada wali-wali Allah. Sedangkan kalian (syiah) menetapkan seorang perawi itu sebagai tsiqah (berkepercayaan) hanya kerana dia seorang syiah imami, tanpa mengira dia itu seorang yang pelupa atau kuat ingatan, berdusta atau bercakap benar. Dengan itu penuhlah di tangan kalian berita dan khabar lisan kalian yang berdusta atau tidak diketahui kesahihannya. Sama perihalnya dengan Ahli Kitab Yahudi dan Kristian dengan pendustaan syiah Ar-Rafidhah sebagai perbandingan..."

"... Kami mengetahui bahawa Khawarij itu lebih jahat daripada kalian, tetapi walaupun begitu kami tidak menuduh mereka sebagai pendusta. Ini adalah kerana kami telah  pun menguji mereka dan jelasnya mereka itu bercakap benar. Maka bagi mereka itu apa yang benar dan ke atas merekalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan.Sedangkan di sisi kalian, yang benar itu dianggap seperti titik hitam yang keji...! Sedangkan Ahli Sunnah dan Hadith tidak merestui pembohongan walaupun ia boleh memberikan keuntungan pada hawa nafsu. Lihat sahaja berapa banyak riwayat mengenai kelebihan Abu Bakar, Umar, Uthman bahkan Muawiyah serta yang lain-lainnya di dalam hadith-hadith yang sanadnya diriwayatkan oleh  An-Naqqasy, Al-Qathi'ie, Ats-Tsa'labi, Al-Ahwazi, Abi Naiem, Al-Khatib, Ibnu Asakir dan lain-lainnya. Akan tetapi ulamak hadith tidak menerima sekiranya ada keterangan tentang berlakunya pendustaan di dalamnya bahkan jika pada isnad hadith itu ada sahaja seorang perawi majhul yang tidak diketahui perihalnya, maka hadith itu ditangguhkan penerimaannya. Sedangkan kalian (syiah) hanya mensyaratkan hadith di sisi kalian bahawa ia bertepatan dengan hawa nafsu biarpun ia umpama daging yang busuk mahupun lemak!" (lihat Al-Muntaqa oleh Adz-Dzahabi ms. 480)Ketika mengulas tentang syiah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan, "Manakala Ali bin Abi Thalib, hukum hakam dan fatwanya begitu tersebar sekali. Akan tetapi, semoga Allah membinasakan syiah, mereka telah merosakkan banyak daripada ilmunya (Ali bin Abi Thalib) dengan melakukan pendustaan ke atas beliau. Oleh yang demikianlah, anda dapati kebanyakan ashabul hadith dan ahlus sahih tidak berpegang kepada hadith dan fatwa Ali bin Abi Thalib melainkan jika ia datang melalui periwayatan Ahli Baytnya dan pengikut Abdullah bin Mas'ud." (lihat : 'A'lam Al-Muwaqqi'ien oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, juzuk 1 ms. 21)


Jelaslah kelihatan di dalam pengamatan kita, bahawa kebanyakan riwayat yang wujud mencela khilafah Amirul Mu'minin Uthman bin Affan RA. adalah daripada golongan syiah. Mereka tidak meriwayatkan berita-berita tentang peristiwa berkenaan daripada perawi yang menyaksikan kejadiannya, bahkan hanya mendengar daripada yang mendengar, berdusta dari yang berdusta. Dalam banyak keadaan juga, seorang perawi banyak meriwayatkan kejadian yang berlaku berpuluh tahun sebelum itu.


Berikut adalah pendapat para ulamak jarh wa ta'dil berhubung dengan beberapa orang perawi syiah terkemuka. Mereka adalah di antara pemilik riwayat-riwayat yang terdapat di dalam kitab sejarah yang utama seperi kitab Tarikh Ar-Rusul wal Muluk oleh Imam At-Thabari. Merekalah juga tokoh ahli akhbar (akhbariyyin) yang paling banyak menyumbang riwayat berhubung dengan fitnah yang berlaku di zaman Saidina Uthman dan Ali RA. Riwayat-riwayat berkenaan memperlihatkan pengolahan kisah dengan gambaran khusus untuk mereka menyebarkan propaganda syiah di awal-awal terasasnya sejarah Islam, selepas mereka menipu ramai manusia atas nama agama dan kecintaan kepada Alul Bayt!


Kita kemukakan tiga contoh perawi syiah yang merupakan antara perawi yang wujud di dalam periwayatan Tarikh At-Thabari. Penjelasan ini bertujuan untuk memperlihatkan  bagaimana mudarat yang telah syiah lakukan terhadap sejarah Islam. Mereka yang mahu melanjutkan pengetahun berhubung dengan perawi-perawi syiah, kitab-kitab ilmu jarh wa-ta'dil mempunyai banyak catatan berhubung dengan mereka. Bahkan terdapat juga buku yang mengumpulkan maklumat berhubung dengan perawi syiah secara khusus. Misalnya kitab Rijal Asy-Syiah fil Mizan oleh Abdul Rahman Abdullah Az-Zar'ie, cetakan Darul Arqam, Kuwait.
Abu Hatim berkata mengenainya : matruk (ditinggalkan -yakni tidak diambil periwayatannya). Ad-Darulquthnidhaif (lemah). Ibnu Mu'ien berkata: dia itu tidak dipercayai dan tidak mempunyai sebarang nilai.. Ibnu 'Adie mengatakan bahawa beliau ini syiah pekat yang menjadi tuan punya kisah-kisah (akhbar) kaum itu. Adz-Dzahabi mengatakan bahawa beliau seorang ikhbari (ahli akhbar) yang cuai dengan periwayatannya serta tidak dipercayai. pula mengatakan bahawa beliau
Imam Ahmad bin Hanbal berkata: Sesungguhnya beliau adalah pemilik hikayat-hikayat malam (samar) dan perihal nasab. Padaku tidaklah ada seorang pun yang mengambil hadith daripadanya. Ad-Darulquthni pula memberi komentar bahawa Al-Kalbi ini matruk. Ibnu Asakir mengatakan bahawa beliau ini syiah rafidhie yang tidak boleh dipercayai. Al-'Uqaili mengatakan bahawa padanya ada kelemahan (dari segi jarh wa ta'dil). Ibnu Al-Jarud dan Ibnu As-Sakan menyenaraikan Al-Kalbi di dalam kitab Ad-Dhu'afa (perawi-perawi yang dhaif) mereka. Al-Kalbi juga dicela oleh Al-Asma'aniIbnu Hibban juga mengatakan bahawa beliau meriwayatkan daripada bapanya yang mana mereka berdua terkenal dengan kisah-kisah karut dan akhbar yang tidak diketahui asal-usulnya. Juga sangat melampau di dalam berpegang dengan mazhab syiahnya.. Ibnu Mu'ien berkata: beliau itu seorang yang tidak dipercayai, pendusta dan sering tercicir di dalam periwayatannya. Ibnu 'Adie berkata: Hisham Al-Kalbi itu lebih terkenal dengan hikayat-hikayat malam (samar) dan setahu aku tidaklah ia mempunyai sebarang musnad bahkan  bapanya juga adalah al-kazzabAdz-Dzahabi pula memberi komen: Hisham itu tidak boleh dipercayai. (sangat pendusta).
Ibnu Mu'ien berkata : Jabir itu seorang yang sangat pendusta, hadithnya tidak ditulis dan tiada kemuliaan baginya. Zaidah bin Qudamah Ats-Tsaqafi Al-Kufi berkata : sesungguhnya Al-Ju'fie itu demi Allah seorang seorang yang sangat pendusta dan beriman dengan akidah Ar-Raj'ah. Abu Hanifah pula menyebut : Di kalangan orang yang pernah aku temui, tiadalah yang lebih pendusta dari Jabir Al-Ju'fie. Tidaklah aku berikan dia satu-satu pendapatku melainkan ia akan mendatangiku dengan sesuatu yang telah ia lakukan kepada pendapatku. An-Nasa'ie berkata : matruk. Abu Daud pula berkata : Tiadalah sebarang kekuatan pada hadithnya (Al-Ju'fie) di sisiku. Asy-Syafie berkata :  Aku mendengar Sufian bin Uyainah berkata: Aku mendengar kalam Jabir Al-Ju'fie lantas aku segera menyembunyikan diri kerana bimbang kami akan ditimpa oleh bumbung! Yahya bin Ya'la pula menyebut : Aku mendengar Zaidah Ats-Tsaqafi Al-Kufi berkata : Jabir A-Ju'fie itu seorang syiah Ar-Rafidhie yang mencaci sahabat-sahabat Nabi SAW. Ibnu Hibban pula memberikan komentarnya : Beliau (Al-Ju'fie) itu adalah saba'ie pengikut Abdullah bin Saba'. Beliau mempercayai bahawa Ali itu akan kembali ke dunia. Al-Jourjanie berkata : Beliau itu sangat pendusta.
Ketiga-tiga perawi tadi adalah pemegang kepada riwayat-riwayat utama berhubung dengan peristiwa fitnah di zaman Saidina Uthman RA yang terdapat di dalam kitab Tarikh Al-Umam War-Rusul oleh Imam At-Thabari. Merekalah yang bertanggungjawab terhadap riwayat-riwayat dusta yang memburuk-burukkan para sahabat Rasulullah SAW seperti Uthman bin Affan RA., Aishah RA. dan Muawiyah bin Abi Sufian RA. Kefahaman umat Islam terhadap beberapa peristiwa getir di zaman itu seperti Perang Jamal dan Siffin, Majlis Tahkim, pembunuhan Husein RA dan sebagainya, juga dicemari dengan riwayat-riwayat para pembohong seperti perawi yang telah kita sebutkan di atas.   Oleh yang demikian, amat penting bagi kita untuk membuat penilaian semula terhadap Sejarah Islam yang kita fahami selama ini. Mana-mana riwayat yang didapati bercanggah dengan kedudukan para Sahabat RA dan Baginda SAW sendiri, hendaklah dikaji semula dan dinilai berdasarkan kedudukan perawi yang meriwayatkannya.


Ini adalah anjuran Imam At-Thabari sendiri sebagaimana yang beliau nyatakan di dalam muqaddimah kitabnya Tarikh Al-Umam wal Muluk (Tarikh At-Thabari) yang masyhur itu; bahawa kesahihan riwayat-riwayat yang dikemukakannya hendaklah ditentukan dengan menilai sanad yang beliau sertakan pada hampir setiap riwayat. Janganlah nanti kerana menganggap kitab Tarikh At-Thabari itu muktabar, maka kita mengabaikan kaedah yang disyaratkan kepada mereka yang ingin mengambil manfaat daripada penulisannya itu. Sesungguhnya  semua ini berhajatkan kepada disiplin ilmu yang tinggi, maka janganlah nanti ada pula yang mencabuli kebenaran yang menjadi hak Allah tanpa ilmu pengetahuan yang nyata. Allah SWT berfirman:


"Dan ada di antara manusia yang membantah perkara-perkara yang berhubung dengan Allah SWT, tidak berdasarkan sebarang pengetahuan, dan ia menurut tiap-tiap syaitan yang telah sebati dengan kejahatan." (Al-Hajj 22 : 3)
FirmanNya lagi:

"Dan ada di antara manusia yang membantah perkara-perkara yang berhubung dengan Allah SWT dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan, dan tidak berdasarkan sebarang keterangan atau Kitab ALlah yang menerangi kebenaran. Ia membantah sambil memalingkan sebelah badannya dengan sombong angkuh sehingga menghalang dirinya dan orang lain dari jalan agama Allah; ia akan beroleh kehinaan di dunia dan Kami akan merasakannya azab membakar pada hari kiamat kelak" (Al-Hajj 22 : 8-9)

Artikel ini diterjemah dan disunting berdasarkan tesis PhD Dr. Muhammad Amahzun bertajuk "Tahqiq Mawaqif As-Sahabah fil Fitnah min Riwayat Al-Imam At-Thabari wal Muhaddithin" yang diterbitkan dalam bentuk buku oleh Dar At-Thayyibah lin Nasyr wat Tauzi', Riyadh.
Disusun Oleh Hasrizal Abdul Jamil, BA (Hons) SHARIA Mu'tah University, Jordan

61 Komen:

Ini adalah satu kajian yang dilakukan oleh orang yang berfahaman Sunni terhadap Syiah. Maka, kajian ini tidak tepat bagi menggambarkan Syiah yang sebenarnya kerana fahaman yang dianutinya akan membawa kesan kepada penulisannya.

Sebagai saudara dalam Islam, saya ingin menyeru kepada rakan-rakan semua supaya memahami Syiah dalam perspektif Syiah dengan membaca sendiri sumber dari aliran ini supaya berlaku adil, objektif dan mengelak berlakunya salah faham.

Jika kita memahami syiah dalam perspektif sunni dan begitu juga sebaliknya, itu adalah satu ketidakadilan dan kesalahan dalam menilai ilmu. Fahamilah syiah dari sumber syiah dan fahamilah sunni dari sumber sunni. Wslm.

Syiah tidak pernah memerangi Sunni atau menyesatkan Sunni.

Harakahdaily memetik kenyataan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamanei yang menyeru perpaduan Sunni-Syiah. Baca di http://harakahdaily.net/en/index.php?option=com_content&view=article&id=986:iranian-leader-urges-sunni-shia-unity&catid=37:world&Itemid=59

Sila baca http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/06/201062074140996374.html dan http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/07/201071518824599686.html

Nah, sekarang siapa serang siapa? Syiah serang Sunni atau Sunni serang Syiah? Bukankah al-Qaeda dan Jundullah adalah gerakan yang berfahaman Wahabi/Salafi yang mereka mendakwa mereka juga adalah dari ASWJ.

Sekali lagi, Syiah tidak pernah menyerang Sunni atau menyesatkan Sunni.

@Pencinta Keluarga Nabi: saya hanya ingin berikan sedikit pendapat. Memang diakui, tidak semua Syiah yang berkeras dan kini saya dapati Syiah juga telah terbahagi kepada banyak kelompok. Bahkan saya kagumi kerana ada ulamak Syiahyang baru meninggal sendiri (maaf saya lupa namanya) menentang2 iktiqad2 syiah yg sesat spt mengatakan imam itu maksum dsb.

Salam,
Affan Ruslan, saya rasa saudara telah keliru. Ulama Syiah yang baru meninggal baru-baru ini adalah Allamah Husain Fadlullah. Beliau tidak pernah menafikan imam maksum yang sekarang ini adalah Imam Mahdi aj.

Benar, syiah terbahagi kepada beberapa kelompok seperti sunni tetapi tidak semuanya benar. Majoriti syiah sekarang ini adalah Syiah Imamiyyah dan Syiah ini sahaja yang benar. Syiah-syiah yang lain adalah sangat minoriti sekali dan sebab syiah terbahagi adalah kerana pemburuan yang pembunuhan yang dilakukan terhadap penngikut keluarga Nabi saw ini pada zaman bani umayyah dan abbasiyyah.

Saya rasa saudara belum memahami syiah kecuali sedikit. Saya mohon saudara untuk memahami syiah dengan membaca sumber dari syiah supaya lebih jelas dan tidak dipengaruhi oleh propaganda musuh. wslm

Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. (130) Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam". (131) Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya’qub. "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allaha telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Asalama". (132)Al Baqarah
Semua nabi2 dan para rasul menganut agama nabi Ibrahim yg diredhai tuhan. Nabi yg membawa al quran tidak pernah meninggalkan selain al quran kerana ianya membetulkan kembali syariat agama yg dirosakkan di dlm kitab2 terdahulu. Islam itu adalah ciptaan musuh2 tuhan setelah meletakkan baris dan tanda pada al quran. Tidak hairanlah kebanyakan manusia yg mengikuti agama Islam berpuak2 dan bermusuhan sebagaimana bangsa yg merosakkan al quran itu.

susah nak percaya pada Syiah sebab ada gambar 12 Imam tu...sekali imbas dah mcm agama hindu....

sunni blame wahabi
sunni blame syiah

wahabi blame syiah

syiah blame sunni
syiah blame wahabi

dari situ nampak wahabi x de blame sunni cuma ada dlm sesetengah perkara golongan ini cuma memperbetulkan kesilapan2 kecil tp tidak smpi isytihar sesat ajaran sunni..

syiah & sunni ada lah musuh ketat....

sunni blame wahabi mungkin sebab wahabi datang dgn memperbetulkan kesilapan2 dlm ajaran sunni & isytihar sesat ajaran wahabi.....

syiah blame wahabi mungkin sebab wahabi isytihar sesat ajaran syiah...


p/s: jika aku nak tau ajaran syiah yg betul, web apa yg perlu aku jadi sumber? (aku x nak web yg ada tunjuk gambar 12 imam tu...seram plak tgk, dah mcm agama hindu)

disebalik syiah....

http://mistisfiles.blogspot.com/2009/12/syiah.html

kepada pencinta keluarga nabi...

anta ni berfahaman syiah ker?

Iran: Perangi keganasan AS, Britain

TEHERAN 21 Julai – Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei hari ini menyeru umat Islam agar menentang ‘keganasan buta dan kejam’ yang dilakukan Amerika Syarikat (AS) dan Britain, yang didakwanya menjadi dalang pengeboman di sebuah masjid Iran.

“Di rantau ini... keganasan buta dan kejam dilahirkan dari dasar jahat AS, Britain dan askar upahan dari negara atau bukan dari negara mereka.

“Semua umat Islam perlu melawan dan menentang ‘kelahiran’ jahat dan menakutkan yang merupakan punca utama korupsi di atas muka bumi dan melaksanakan perang terhadap Tuhan,” tegas Khamenei yang sangat berpengaruh itu dalam satu kenyataan sempena memperingati hari ketujuh insiden pengeboman sebuah masjid di tenggara negara ini.

Khamis lalu, dua pengebom berani mati meletupkan diri di sebuah masjid Syiah di Zahedan, bandar utama wilayah Sistan-Baluchestan yang bersempadan dengan Afghanistan dan Pakistan, menyebabkan 28 terbunuh dengan beratus-ratus lagi cedera.

Khamenei menegaskan, ‘insiden berdarah’ itu didalangi ‘kumpulan Wahabi yang licik dan taksub dan disokong organisasi perisikan asing’.

“Pemikir Syiah dan Sunah di semua negara Islam dan Arab perlu menaksirkan niat jahat musuh untuk memulakan keganasan berpuak dan menghalang negara Islam dari bersatu,” ujar beliau lagi.

Katanya, Iran menjadi ‘sasaran perkhidmatan perisikan AS dan rejim Zionis dan Britain’ yang mahu berlaku ketegangan agama sehingga timbul konflik Syiah-Sunah.

Menurutnya, republik Islam ini tidak akan membenarkan ejen keangkuhan global menghasut perpecahan di kalangan umat Islam yang bersaudara. – AFP

(SUMBER UTUSAN MALAYSIA)

Konflik Sunnah-Syiah di Iraq, Iran dan di umumnya seluruh dunia adalah perbuatan Amerika, Zionis Israel, Britain dan musuh2 Islam yang mahu melihat umat Islam berpecah-belah dan tidak bersatu. Dengan ini, umat islam akan menjadi lemah dan tidak maju. Seterusnya, mereka pun dapat melakukan apa saja yang mereka mahu terhadap umat islam.

Apakah kita juga mahu turut menyumbang kepada perpecahan umat Islam? Fikir-fikirkan.

--> kepada naim, jika saudara mahu mengenali syiah dari sumbernya sendiri supaya bersikap adil dalam memahami ilmu, saya cadangkan laman web ini http://www.al-islam.org/

--> Bagi mereka yang mahu memahami perbezaan Sunnah-Syiah, boleh baca di http://www.al-islam.org/murajaat/index.htm atau http://www.al-shia.org/html/id/index.php?p=3&part=6

gmbar2 brdarah tu, mnunjukkan apa ye?

salam.. boleh tak terangkan tentang nombor 666.. saya agak keliru tentang apa yang dimaksudkan dengan nombor ini.. semoga anda dpt mmberikan saya informasi ini..

http://www.shia-explained.com/

karbala ni tempat di mana Imam Hussin di bunuh oleh tentera2 Yazid bin Muawiyyah.Asalnya Imam Hussin dijemput oleh orang2 syiah di karbala untuk menaikkannya sebagai khalifah. tetapi org2 inilah yg tinggalkan dan biarkan Imam Hussin terkontang-kanting melawan tentera2 Yazid walaupun mereka tahu Imam Hussin diserang.Maka disebabkan rasa bersalah dan takut serta kononnya sebagai penebus dosa mereka sambut peristiwa tersebut sambil pecah kepala dgn pedang atau pukul badan dgn rantai sambil berdarah.yg bedarah 2 hari memperingati peristiwa karbala dan merupakan tempat suci syiah...........

Sumber Utama Ajaran Syi’ah
Mukaddimah.
Kalau dirujuk kitab-kitab utama Syi’ah maka akan jelas bahawa di antara sumber utama ajaran Syi’ah adalah Yahudi. Kemudian ditambah pula dengan ajaran daripada dua agama yang lain iaitu Kristian dan Majusi maka lengkaplah agama yang diasaskan oleh musuh-musuh Islam ini untuk memporak-perandakan agama Islam yang sebenar. Ini terbukti bila begitu banyak sekali ajaran-ajaran Syi’ah mempunyai keserupaan dengan Yahudi. Perkara ini bukanlah suatu yang menghairankan kerana pengasas ajaran Syi’ah adalah seorang Yahudi yang berpura-pura memeluk Islam iaitu Abdullah bin Saba’. Kitab Syi’ah sendiri yang memperakui kebenaran tersebut bilamana tokoh rijal utama Syi’ah Abu Ja’far at-Thusi mengemukakan di dalam kitabnya yang merupakan kitab rijal tertua di sisi Syi’ah riwayat yang berbunyi:
أبوخالد الكابلي سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول: ان اليهود أحبوا عزيزا حتى قالوا فيه ماقالوا فلا عزيز منهم ولاهم من عزيز، وأن النصارى أحبوا عيسى حتى قالوا فيه ماقالوا، فلا عيسى منهم ولاهم من عيسى. وانا على سنة من ذلك ان قوما من شيعتنا سيحبونا حتى يقولوا فينا ماقالت اليهود في عزيز، وماقالت النصارى في عيسى بن مريم، فلاهم منا ولا نحن منهم.

Abu Khalid al-Kabuli berkata, "Aku mendengar Ali (Zainul Abidin) bin al-Husain a.s. berkata: "Sesungguhnya Yahudi mencintai 'Uzair sehingga mereka telah mengatakan sebagaimana yang mereka katakan terhadapnya sedangkan 'Uzair tiada hubungan dengan mereka dan mereka juga tiada hubungan dengan 'Uzair. Sesungguhnya Nasara mencintai Isa sehingga mereka telah mengatakan sebagaimana yang mereka katakan terhadapnya sedangkan Isa tiada hubungan dengan mereka dan mereka juga tiada hubungan dengan Isa. Sesungguhnya kami seperti mana mereka juga, sesungguhnya satu kaum dari kalangan Syi'ah kami mencintai kami sehingga mereka mengatakan berkenaan kami sebagaimana yang dikatakan oleh Yahudi kepada 'Uzair dan sebagaimana yang dikatakan oleh Nasara kepada Isa bin Maryam, mereka tiada hubungan dengan kami dan kami tiada hubungan dengan mereka".
Di tempat yang lain beliau menukilkan riwayat daripada Imam Ja’far al-Sadiq sebagai menjelaskan individu yang bertanggungjawab di dalam menyusupkan ajaran Yahudi tersebut ke dalam Islam iaitu:
عن أبان بن عثمان، قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لعن الله عبدالله بن سبأ أنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين عليه السلام وكان والله أمير المؤمنين عليه السلام عبدا لله طائعا، الويل لمن كذب علينا وأن قوما يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، نبرأ إلى الله منهم نبرأ إلى الله منهم.

Daripada Aban bin Uthman katanya, aku mendengar Abu Abdillah Jaafar al-Sadiq berkata, “Semoga Allah melaknat Abdullah bin Saba, sesungguhnya dia mendakwa Rububiyyah (ketuhanan) pada Amirul Mukminin a.s. sedangkan demi Allah, Amirul Mukminin a.s. adalah seorang hamba Allah yang taat. Celakalah ke atas sesiapa yang berdusta atas nama kami. Sesungguhnya ada kaum yang memperkatakan tentang kami apa yang tidak kami perkatakan tentang diri kami sendiri. Kami berlepas diri kepada Allah dari mereka, kami berlepas diri kepada Allah dari mereka”.
Daripada dua riwayat di atas jelas kepada kita bahawa ajaran Syi’ah adalah ajaran yang berasal daripada luar Islam tetapi diserapkan ke dalam Islam dan diatasnamakan anak cucu Nabi s.a.w. yang dikenali sebagai Ahlul Bait. Kemudian ajaran tersebut dimasukkan ke dalam kitab-kitab utama serta sahih di sisi mereka.

1. Rujukan Utama Ajaran Syi’ah.
Suatu perkara yang pasti penyebaran ajaran Syi’ah akan membawa kepada terhapusnya ajaran suci murni yang ditinggalkan oleh Nabi s.a.w. kepada umatnya dan ia merupakan matlamat utama musuh-musuh Islam. Kerana dengan cacatnya kedudukan sahabat r.a. sebagai perawi utama di dalam Islam dan terhakisnya kepercayaan terhadap al-Quran maka dengan sendirinya akan tertolak dua sumber utama di dalam Islam iaitu al-Quran dan hadith nabawi. Oleh kerana itu perancang-perancang ajaran Syi’ah mengemukakan sumber alternatif sebagai ganti kepada sumber yang dipegang oleh Ahlus Sunnah Wal Jemaah yang diatasnamakan ajaran Ahlul Bait. Lalu termuatlah sekian banyak ajaran-ajaran yang banyak daripadanya tidak masuk akal untuk dinisbahkan kepada individu mulia tersebut. Di antara kitab-kitab Syi’ah yang memuatkan ajaran-ajaran tersebut adalah empat rujukan utama mereka yang dinamakan sebagai shihah arba’ah (empat kitab sahih).
1.1. Al-Kafi.
Karangan Abu Ja’far Muhammad bin Ya’kub al-Kulaini yang diberikan gelaran seorang yang menjadi hujah dan dipercayai di dalam Islam.
Kitab ini merupakan rujukan utama di sisi Imamiyyah Ithna ‘Asya’irah yang melengkapi segala bidang ilmu. Mengandungi lebih dari dua belas ribu riwayat yang mana hampir keseluruhannya adalah riwayat daripada imam-imam maksud di sisi mereka terutamanya daripada imam Ja’far as-Sadiq dan Muhammad al-Baqir.
Pujian ulama-ulama Syi’ah terhadap kitab ini sangatlah tinggi. Di antara yang dapat dimuatkan di dalam kertas kerja ringkas ini ialah:
Syeikh Mufid berkata: “Al-Kafi merupakan kitab yang paling tinggi dari kalangan kitab-kitab Syi’ah dan paling banyak faedahnya”.
Mulla Baqir al-Majlisi berkata: “Kitab al-Kafi merupakan usul yang paling kemas dan lengkap. Karangan paling baik untuk al-firqah an-najiyah”.
Kitab ini telah dikemukakan kepada Imam Mahdi mereka dan ia menganggapnya baik dan berkata: “Kitab ini sudah memadai untuk Syi’ah kita”.

1.2. Man La Yahduru al-Faqih
Kitab yang khusus berkenaan masalah feqah di sisi Syi’ah Imamiyyah. Pengarangnya tidak meletakkan sanad periwayatan supaya tidak menjadi terlalu besar dan banyak membicarakan berkenaan sanad tetapi ia memberikan jaminan bahawa segala yang dikemukakan di dalamnya adalah sahih.
Kitab karangan Abu Ja’far Muhammad bin ‘Ali bin Husain bin Musa bin Babawaih yang lebih dikenali dengan Ibnu Babawaih al-Qummi ini mengandungi sebanyak 5963 hadith. Beliau diberikan gelaran syeikh Saduq iaitu seorang yang sangat benar. Dilahirkan pada tahun 306 hijriah dan meninggal pada tahun 381)
1.3. Tahzib al-Ahkam.
Kitab ini dikarang oleh Syeikh at-Thoifah di sisi Syi’ah iaitu Abu Ja’far Muhammad bin al-Hasan at-Thusi yang dilahirkan pada tahun 385 hijriah dan meninggal pada tahun 460. At-Thusi banyak bergantung di dalam karangannya ini kepada sebahagian kitab sebelumnya terutamanya kitab al-Kafi. Pengarangnya mengatakan bahawa ia menghimpunkan sebanyak lebih daripada 5000 hadith di dalam kitabnya dan ia juga menyebutkan ikhtilaf ulama dan persamaan pendapat mereka.
1.4. Al-Istibshor Fi Ma Ukhtulifa Min al-Akhbar.
Pengarangnya adalah pengarang kepada kitab Tahzib al-Ahkam. Kitab ini menghimpunkan hadith-hadith yang diperselisihkan dan cara untuk menggabungkan antaranya. Sebanyak 5511 hadith telah dihimpunkan di dalam 925 bab di dalam kitab ini sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarangnya. Namun begitu ada di kalangan ulama Syi’ah kemudian telah mengira bilangan hadith-hadith di dalam dan mereka mengatakan bilangannya melebihi enam ribu hadith.
1.5. Selain daripada empat kitab yang paling sahih tersebut terdapat kitab-kitab lain yang juga merupakan antara sumber utama ajaran Syi’ah seperti:
1.5.1. Bihar al-Anwar Li Durari Akhbar al-Aimmah al-Athar karangan Muhammad Baqir al-Majlisi meninggal pada tahun 1111 hijriah. Kebanyakan riwayat yang terdapat di dalamnya berkisar persoalan akidah mereka, pegangan mereka berkenaan imamah dan dua belas imam, sifat, keadaan mereka, kelebihan menziarahi kuburan mereka, riwayat tentang musuh-musuh mereka terutama sekali sahabat-sahabat r.a. dan lain-lain.

1.5.2. Wasaail as-Syi’ah ila Tahsil Masail as-Syariah karangan Muhammad bin al-Hasan al-Hurr al-‘Amili meninggal dunia pada tahun 1104 hijriah. Kitab ini khusus menghimpunkan masalah-masalah hukum mengikut susunan bab-bab feqah.
1.5.3. Mustadrak al-Wasaail karangan muhaddith an-Nuri at-Thabarsi.
2. Ajaran Syi’ah Berasal Daripada Agama-Agama Lain Terutamanya Yahudi.
Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam mukaddimah kertas kerja ini bahawa ajaran Syi’ah banyak persamaannya Yahudi. Kerana itu ulama-ulama mengatakan bahawa ajaran Syi’ah berasal dari Yahudi apatah lagi pengasasnya adalah seorang Yahudi. Perkara ini bukan hanya diakui oleh ulama Ahlus Sunnah bahkan juga oleh ulama Syi’ah. Antaranya:
2.1. An-Naubakhthi menulis di dalam kitabnya Firaq as-Syi’ah:
وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي ـ عليه السلام ـ أن عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم وولى علياً ـ عليه السلام ـ وكان يقول وهو علي يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى ـ عليه السلام ـ بهذه المقالة ، فقال بعد إسلامه في علي ـ عليه السلام ـ بمثل ذلك ، وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي ـ عليه السلام ـ وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه ، فمن هناك قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية ، ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعى علي بالمدائن قال للذي نعاه : كذبت لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة وأقمت على قتله سبعين عدلاً لعلمنا أنه لم يقتل ، ولا يموت حتى يملك الأرض".
Sebahagian ahli ilmu dari kalangan pengikut Ali a.s. menyebutkan bahawa Abdullah bin Saba’ adalah seorang Yahudi lalu dia memeluk Islam dan mengatakan wala’ terhadap Ali a.s.. Dia juga berpendapat ketika masih lagi di dalam agama Yahudinya tentang Yusa’ bin Nun (sebagai washi) selepas Musa a.s. maka dia berkata selepas Islamnya tentang Ali a.s. sama seperti itu. Dialah orang yang mula-mula mempopularkan pendapat tentang kefarduan melantik Ali a.s. sebagai imam dan menyatakan berlepas diri terhadap musuh-musuhnya serta mendedahkan kekufurannya. Kerana itu orang yang menyalahi Syi’ah akan berkata, “Sesungguhnya asal Rafidhah adalah daripada Yahudi”. Bilamana sampai berita kematian Ali kepada Abdullah ibnu Saba’ yang ketika itu berada di al-Madain, dia berkata kepada orang yang membawa berita tersebut, “Kalau engkau bawakan otaknya (Ali) di dalam tujuh puluh pundi-pundi dan engkau mengemukakan tujuh puluh orang yang adil sebagai saksi maka sesungguhnya kami yakin bahawa dia tidak akan dibunuh, dia tidak akan mati sehinggalah dia dapat menguasai dunia”.

1.5.2. Wasaail as-Syi’ah ila Tahsil Masail as-Syariah karangan Muhammad bin al-Hasan al-Hurr al-‘Amili meninggal dunia pada tahun 1104 hijriah. Kitab ini khusus menghimpunkan masalah-masalah hukum mengikut susunan bab-bab feqah.
1.5.3. Mustadrak al-Wasaail karangan muhaddith an-Nuri at-Thabarsi.
2. Ajaran Syi’ah Berasal Daripada Agama-Agama Lain Terutamanya Yahudi.
Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam mukaddimah kertas kerja ini bahawa ajaran Syi’ah banyak persamaannya Yahudi. Kerana itu ulama-ulama mengatakan bahawa ajaran Syi’ah berasal dari Yahudi apatah lagi pengasasnya adalah seorang Yahudi. Perkara ini bukan hanya diakui oleh ulama Ahlus Sunnah bahkan juga oleh ulama Syi’ah. Antaranya:
2.1. An-Naubakhthi menulis di dalam kitabnya Firaq as-Syi’ah:
وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي ـ عليه السلام ـ أن عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم وولى علياً ـ عليه السلام ـ وكان يقول وهو علي يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى ـ عليه السلام ـ بهذه المقالة ، فقال بعد إسلامه في علي ـ عليه السلام ـ بمثل ذلك ، وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي ـ عليه السلام ـ وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه ، فمن هناك قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية ، ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعى علي بالمدائن قال للذي نعاه : كذبت لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة وأقمت على قتله سبعين عدلاً لعلمنا أنه لم يقتل ، ولا يموت حتى يملك الأرض".
Sebahagian ahli ilmu dari kalangan pengikut Ali a.s. menyebutkan bahawa Abdullah bin Saba’ adalah seorang Yahudi lalu dia memeluk Islam dan mengatakan wala’ terhadap Ali a.s.. Dia juga berpendapat ketika masih lagi di dalam agama Yahudinya tentang Yusa’ bin Nun (sebagai washi) selepas Musa a.s. maka dia berkata selepas Islamnya tentang Ali a.s. sama seperti itu. Dialah orang yang mula-mula mempopularkan pendapat tentang kefarduan melantik Ali a.s. sebagai imam dan menyatakan berlepas diri terhadap musuh-musuhnya serta mendedahkan kekufurannya. Kerana itu orang yang menyalahi Syi’ah akan berkata, “Sesungguhnya asal Rafidhah adalah daripada Yahudi”. Bilamana sampai berita kematian Ali kepada Abdullah ibnu Saba’ yang ketika itu berada di al-Madain, dia berkata kepada orang yang membawa berita tersebut, “Kalau engkau bawakan otaknya (Ali) di dalam tujuh puluh pundi-pundi dan engkau mengemukakan tujuh puluh orang yang adil sebagai saksi maka sesungguhnya kami yakin bahawa dia tidak akan dibunuh, dia tidak akan mati sehinggalah dia dapat menguasai dunia”.

terima kasih atas penerangan saudara/i di atas. =)

Apa itu Syiah?
Wikipedia menjelaskan:

Shia Islam (Arabic: شيعة‎ Shī‘ah, sometimes spelled Shi'a), is the second largest denomination of Islam, after Sunni Islam. The followers of Shia Islam are called Shi'as but the terms Shiites or Shi'ites are common Anglicisations. "Shia" is the short form of the historic phrase Shī‘atu ‘Alī (شيعة علي), meaning "the followers of Ali" or "the faction of Ali"[1] or simply "The Party".[2]

Similar to other schools of thought in Islam, Shia Islam is based on the teachings of the Islamic holy book, the Qur'an and the message of the final prophet of Islam,[3] Muhammad.[4] In contrast to other schools of thought, Shia Islam holds that Muhammad's family, the Ahl al-Bayt ("the People of the House"), and certain individuals among his descendants, who are known as Imams, have special spiritual and political authority over the community.

Furthermore, anti-Shi'i proponents suggest that the Shia have tried to blur the existence of Abdullah ibn Saba to erase their real origin. Nonetheless, there is no evidence supporting this claim.[46][47]

Sumber Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Shia

Jadi, sudah terang lagi jelas bahawa Syiah bukan berasal dari Yahudi. Bukankah Iran (Syiah) dan Israel (Yahudi) saling memusuhi. Sungguh pelik dan ajaib bila ada orang cuba kaitkan Syiah berasal dari Yahudi. Barangkali tidak waras kot..

Sebagai saudara dalam Islam, saya ingin menyeru kepada rakan-rakan semua supaya memahami Syiah dalam perspektif Syiah dengan membaca sendiri sumber dari aliran ini supaya berlaku adil, objektif dan mengelak berlakunya salah faham.

Masalahnya, kita perlu ada std dalam menilai sesuatu perkara. Benarkah kerana atas thiqah sahaja, maka kita perlu beriman dengan pengakuan Imam Syiah dan seumpamanya, tanpa penilaian lain?

Dari hadith manakah bahawa Imam Syiah itu maksum? Jika ada, manakah sanadnya? Benarkah matannya?

Syiah tidak pernah memerangi Sunni atau menyesatkan Sunni.

Nah, sekarang siapa serang siapa? Syiah serang Sunni atau Sunni serang Syiah? Bukankah al-Qaeda dan Jundullah adalah gerakan yang berfahaman Wahabi/Salafi yang mereka mendakwa mereka juga adalah dari ASWJ.


Inilah pembohongan Syiah paling besar.

Anda harus tahu sejarah negara Iran dahulu. Anda fikir bagaimanakah Iran dan Iraq bermajoriti Syiah?

Hatta, apabila Mongol membantai Bani Abbas sendiri pun Iran masih bermajoritikan Sunnah.

Muhammad Ismail Bani Safawi telah melakukan penghapusan etnik dan memaksa penduduk Iran menukar mazhab ataupun dihukum bunuh. Puluhan ribu ulama2 Sunni dibunuh serta keturunan Syeikh Abdul Qadir Jailani jika terselamat terpaksa berhijrah ke Daulah Uthmaniyyah. Dijemput sadr2 dari Lubnan, Yaman dan Iraq utk melakukan konversi massal ini.

Oleh itu, khilafah Uthmaniyyah telah melancarkan perang sebagai respons bagi menyelamatkan ahlil Sunnah tetapi malang sekali, Sultan Bayezid telah ditawan dan meninggal dalam tahanan Safawiyyah.

Janganlah berbohong. Ini sejarah.

Ulasan ini telah dialihkan keluar oleh pengarang.

Jadi, sudah terang lagi jelas bahawa Syiah bukan berasal dari Yahudi. Bukankah Iran (Syiah) dan Israel (Yahudi) saling memusuhi. Sungguh pelik dan ajaib bila ada orang cuba kaitkan Syiah berasal dari Yahudi. Barangkali tidak waras kot..

Cuba lihat blog ini. byk bukti Iran bersetongkol dengan Yahudi dan Amerika. Taliban di Afghanistan tidak akan jatuh tanpa bantuan syiah Iran.

Syiah Tentera Dajal

maha2020,

Saya sudah baca blog tersebut. Fakta-faktanya berbentuk prangsangka. Daripada saya mempercayai blog yang tidak diiktiraf itu lebih baik saya percaya dengan Wikipedia yang diiktiraf ramai.

Quote: Iran–Israel relations have shifted from close ties between Israel and Iran during the era of the Pahlavi dynasty to hostility since the Islamic Revolution led by Ayatollah Ruhollah Khomeini. Iran has severed all diplomatic and commercial ties with Israel, and its government does not recognize Israel as a country and refers to its government as the "Zionist regime". The land is referred to by Iran as "Occupied territories". (Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Israel_relations)

Bagaimana negara yang dituduh bersekongkol dengan Yahudi tetapi tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Yahudi Israel? Saudara, anda mungkin keliru.

adakah saudara asyraf berpendapat maklumat di wikipedia tu ditulis oleh pemikir2 islam??

Masing2 cuba menegakkan benang yang basah, tunggulah saat dan ketikanya kebenaran akan sirna jua. usah dok berdebat siapa benar siapa salah, jalankan perintah allah dahulu. kita tak tahu siapa musuh dalam selimut sekarang nie.

semoga Allah memberi petunjuk kepada semua kamu dan umat Islam di dunia ini... Syiah di malaysia patut bertaubat dan rasa bersyukur kerana dilahirkan dalam ajaran yg betol. cume mereka diracuni oleh puak2 syiah dr luar barangkali, syiah ni berasal dr abdullah bin sabak yakni seorang yahudi yg masuk Islam untuk membuat kacau, kalau da nama yahudi, dia masuk Islam pun xkan sebenar2 niat mahu memeluk Islam. tapi masih ada org malaysia yg pendek akal yg lebeh ajaran yg dibawa yahudi ni drpada ajaran dan sunnah Nabi yg diutus Allah.... MASYAALLAH... fikirkan apa amalan syiah berdasarkan sunnah nabi dan suruhan Allah atau tidak?

utk pengetahuan semua, jgn la nak kecoh, shia ini sebenar nya bukannya mahzab dlm Islam, Shia ini merupakn agama yg dicipta, yg mcndok skit ajaran islam, tetapi soal2 akidah sumanya btentangan dgn Islam..

Mengenai hari memperingati imam hussien.mereka brkumpul,meratap,meluka kn badan dn kepala dgn benda tajam.Adakah pernah diajar oleh Rasulullah/disuruh oleh allah untk membuat perkara yang boleh membawa kpd mudarat sama ada pd dri sendiri atau org lain?..jika perkara ini ada bukti dri mereka,tunjukkn dalil2 dari al-quran/hadis sahih..

kenapa sewaktu hayatnya rasulullah berperang menegakkan syiar islam,kt tahu rasulullah sendri pn ada mengalami luka kecil dn besar di dlm perang.kenapa sahabat2 sndri tidak melukakn diri mereka sndri untk mengingati kesakitan yg dialami rasulullah?..adakah rasulullah suruh?.sedangkn mereka(sahabat rasulullah)punyai perasaan sayang/cinta yg amat tinggi kpd rasulullah?.

Pd sy tidak perlu kt smpi memudaratkn diri semata2 sayang/cinta kpd seseorg..cukup hanya kt berdoa kpd allah meminta org itu mendapat pujian,rahmat pahala dari yang maha esa..selebihnya allah yang menentukn!..

Kepada pencinta Keluarga Nabi..
Tulisan saudara tidak dapat membela syiah.. segala ucapan itu biasalah politik semata-mata, kerana dasar amerika. Datangkanlah hujah dari kitab syiah yang menafikan segala bentuk ajaran yang telah dinyatakan di atas. Nafikan dari kitab anda yang mengatakan ajaran syiah tidak menyesatkan Syaidina Abu Bakar r.a,Syaidina Umar r.a, Syaidina Uthman r.a. Datangkan satu hadith dari kitab syiah yang mengambil riwayat dari para sahabat yang mulia ini...sebab itu Dr. yusuf Qardawi kata jika ingin melihat sunni dan syiah boleh duduk bersama hapuskan dulu ucapan mengkafirkan para sahabat..

Syiah,kata la apa2pun,sememangnye Islam Sunnah adalah yg sebenar2nya,mmg diketahui skrg ini syiah cuba menyesatkan Malaysia,di sekolah pun sblm ini ustaz SENDIRI cuba menyesatkan murid dgn mengatatan sembayang itu bole dilakukan dgn niat sahaja sesuatu yg dikatakan boleh oleh syiah!!! niat saja kira dah lepas dan byk lagi,ini masalahnye bila pelajar2 kita ke luar negara dan menerima sesuatu dgn bulat2 tanpa berpk.

" saya xleh sebaik mana,xle selengkap mana amalanku,byk kurangnya,tapi Iman dan kepercayaan saya masih teguh kepada islam Sunnah "

semoga ALLAH melaknat syiah dalam semua bentuk dan keadaanya..demi ALLAH dan RASUL..AKU BERSAKSI TIADA TUHAN MELAINKAN ALLAH DAN MUHAMMAD ITU PESURUH NYA..YA ALLAH HANCURKAN MUSUH2 ISLAM YG BERTOPENGKAN AGAMA ISLAM,LAKNAT ATAS MU SYIAH,KHAWARIJ DAN WAHABIAH SESAT...YA ALLAH BANTU LAH AHLUSS-SUNNAH WAL JAMAAH YG SEBENAR BNAR NYA AMIN...

kecian melihat mayat khomeini mati dengan keadaan mengaibkan...
kalau tgk kamal attartuk plak lagi la seksa...so????????......pandai2 la berfikir diluar kotak...islam is peace

as salam,
agama bahai pon adalah pecahan dari syiah..bukan islam pon..
kalau dah berdarah punah itu bukan islam dah.
taksub gila gila pon bukan islam.

mengucap banyak banyak pada yang percaya dgn syiah neh..belajar agama sampai menara..tapi bawak balik benda /kefahaman yang salah..istigfar ler

pada penyokong syiah..baca artikel ini http://halaqah.net/v10/index.php?topic=4569.0 dan http://rezekihalal.com/satu-perjalanan-mengenal-ahlul-bait/ ia menerangkan siapa ahlul bait....

delete jelah entry ni..wat baloh kita sesama Islam je..dah molek2 kita semua percayakan Yang Satu, demo cari jugak jalan nak perpecah belah kami semua dengan tulisan2 sebegini..baik demo ajar fardhu ain lagi molek

Fabrikator Tuhan sialan dan pembohong .. Mengapa berdusta dan mengapa ini tuduhan semua ini kerana Shia berkata (Ali ibn Abi Talib) adalah Khalifah forensik selepas Nabi beku Allah memberkati beliau dan Tuhan sama ada untuk mereka yang ingin Seni | Society | (Taha Hussein) Man masyarakat Sunni dan lihat apa yang dia kata(Abdullah Ibn Saba) mengatakan dia (manusia yang dicipta oleh musuh-musuh Syiah Syiah) Verjoa bangun dari tidur anda dan tahu bahawa hakikat anda mengikuti anda anda mengikuti agama saya Anda mengikuti anda mengikuti agama saya buta huruf Sid Tuhan sialan ia telah mengubah seluruh sejarah memihak kepada mereka yang telah memerintah selama hampir 120 tahun. Apa yang anda mahu untuk mengatakan bahawa Brown (Sid) berjuang (Ali ibn Abi Talib) dan ramai mati dalam peperangan menentang kesakitan mereka (Ali ibn Abi Talib Khalifah sah jika apa yang keluar (Sid)Ia dan mengapa dibunuh (lebih daripada satu sumpahan menjadi atas) (Hussein Ibn Ali) dan yang keluarga Rasul keluarga dan membawa mereka kepada tawanan Sham. Mengapa semua Hassan anak-anak keturunan Imam dibunuh di tangan Umayyah atau Abbasseya .. telah meninggalkan tahun (Muhammad, as kepada Tuhan dan keamanan) dan anda mengikuti tahun(Mohamed Abdel Wahab) (Ibn Taimiyyah), digelar Habib Umayyah orang telah dipenuhi dendam pada Syiah, dan semua emas mereka adalah cinta keamanan Nabi Great House kepadanya .. boleh Tzhbo Sakit bertanya diri anda hari mengapa beliau (Ibn Taimiyyah) dalam Platform itu bagi tahun (tidak anda membaca mereka serta Tklmohm tidak mendengar ceramah) kerana dia tahu cakap-cakap bahawa hak menembusi hati dan ia adalah mudah untuk mempercayai ia .. Malangnya, Arab Saudi sedang menghantar anda buku mewakili pendekatanWahabi pergerakan hanya memikirkan Ibn Taymiyyah. masuk untuk mengetahui kebenaran kembali kepada buku-buku asal Sunnah wrote Ibn Taymiyyah (Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Golden, Ibn Kathir) dan buku-buku lain media dari sunni, walaupun cinta mereka untuk kanak-kanakbuta huruf, tetapi terdapat beberapa fakta yang tidak boleh dinafikan ... Ketakutan Allah dalam apa yang anda katakan tanpa mengetahui
Tidak menyalahkan anda kerana anda tidak tahu bahasa Arab dan anda mengambil Islam dari Arab Saudi, agama Wahabi terus yang menderhaka hirisan umat Islam bahawa dia adalah Asal Yahudi

bagaimana tanpa nama begitu yakin aswj adalah ajaran islam yg sebenar. bagaimana aswj begitu ykin, sahabat menjalankan ajaran nabi dgn sebenar benar. bagaimana aswj begitu yakin bahawa aswj 4 mazhab ikut ajaran nabi tapi saling berselingkuh, bagaimana aswj bleh menerima ajaran mazhab sedangkan ajaran nabi dah jelas. berpandu pada alquran dan hadis yg bakal menjadi sunnah. ajaran nabi ada satu ajaran sahaja tiada 4, 5 atau 6. ikut lah ahlul bait. kerana itu lebih tepat. contoh... dalam alquran surah wuduk adalah surah muhkam, haram menakwil surah muhkam. dalam sana ada dua basuh dan dua sapu. maka dalam hadis juga terdapat hadis yg menyuruh buat macamtu, maka hadis yg menyuruh basuh kaki d tolak... atau palsu . semua syiah beramal dgn apa yg ada dalam alquran dan hadis yg selari dgn alquran dan syiah mengikuti ahlul bait dan ahlulbait ikut datuk mereka(nabi) tanpa mengubah apa apa syariat. ASWJ fkir kembali.....

saya dapat merasakn terdapat unsur-unsur taqiyah(berpura-pura) dalam komen2 disini. Wahai muslimin dan muslimat, berhati-hatilah dengan musuh dalam daging. jaganlah kita berbalah. berpeganglah pada Al-quran dan hadis. Moga Allah jauhi kita dari kesesatan.

syiah bukan mazhab..bukn sebahagian dri agama Islam...syiah adelah jelmaan agama dri yahudi...bangunlah wahai org2 islam...same2 kite carik keredhaan Allah...berpeganglah pade AlQuran dan hadis..InsyaaAllah..

ASWJ hanya SATU mazhab akidah (kepercayaan). Yang 4 tu (Shafie, Msaliki, Hanafi, Hanbali) adalah mazhab dlm menghuraikan hukum-hakam. Keempat2 mazhab tu mengupas hukum syarak berpandukan Al-Quran dan Hadis. so ASWJ adalah merujuk kepada bentuk keyakinan yg benar yg diambil drpd Sahabat2 baginda yg berguru secara langsung dgn Rasulullah SAW.

Syiah12imam mengajak kita untuk mengkafirkan umar b khoththoob r.a.

Antara Syiah dgn Sunni siapa pembohong pendusta terbesar mahu dipikiri..
Imam Ali dididik dibimbingi oleh Nabi semenjak dari zaman kanak2 lagi.
Imam Ali serumah berguru secara langsong dgn Nabi banyak2 dikata hari2..
Hingga ujud ajaran pengikut2 Syiah Ali dasarnya mencintai Ahlulbait Nabi...

Para Sahabat lazimnya ketemu dgn Nabi kadang2 jarang2 hanya sekali2.
Namun ajaran ciplak Sunni (ASWJ) dasarnya dibilang bawaan sahabat Nabi.
Hingga Mazhab2 Sunni (ASWJ) dominasi menerajui Dunia Islam disana sini.
Telah bangkit Imam Mahdi Sejati penyelamat ummat Akhir Zaman menghukumi..

Syiah Ali asalnya bener namun Syiah sekarang terbabas tambah itu dan ini.
Sunni (ASWJ) awal2 lagi tersesat melarat hingga kini perasan syok sendiri.
Bersiap sedia Syiah dan Sunni akan tombang tersungkor menyembah bumi.
Kerana Ajaran Imam Mahdi Sejati itulah ajaran sebener di Akhir Zaman ini..

Besok 12 Rabbiulawal Maulidur Rasol memperingati hari keputeraan Nabi.
Dianggap bersamaan dgn kelahiran Muhammad Ke2 Imam Mahdi Sejati..
Kepada Ummat Islam sedunia " SELAMAT MENYAMBUT MAULIDUR RASOL "

Whai saudara dan saudari yg saya hormati..saya ini masih kekurangan ilmu..tapi saya mmg tidak akan pernah setuju dgn syiah sbb saya ingin tau dprd mne dtgnya syiah..knapa tidak berlaku pada zaman rasulullah..adakah takut tidak diiktiraf..saya juga ingin bertanya mengapakah mengutuk atau mengkritik sahabat rasulullah sedangkan mereka adalah antara yg dijanjikan syurga..selain itu mengapa membuat upacara darah..bukankah rasulullah berkata bahawa darah itu najis..dan upacara selain drpd majlis ilmu adalah upacara melalaikan..bukankah umat islam mesti bersih drpd kotoran..saya juga ingin tahu mengapa meninggikan saidina Ali sahaja sedangkan rasulullah itu adalah pembawa risalah..bukankah saidina Ali menamatkan perang kerana muawiyyah mengangkat quran..ini menunjukkan saidina Ali sgt hormat pada Al quran..tetapi kalian menyamakan quran sbagai makhluk...minta maaf saudara dan saudari ye..sbb syiah ni pengasasnya bukan rasulullah..beliau hanya kata beliau mengiktiraf umat islam yg beriman kepada 6 perkara dan mengikut rukun islam..assalamualaikum

Ahlul Bait tu termasuk Aisyah. Kenapa kamu kafirkan Aisyah?

Syiah datangnya dari org2 munafiq

Ambil rujukan Ibnu Taimiyyah sebagai rujukan..mmg la berlainan pendapat..Semoga laknat Allah ke atas Ibnu Taimiyyah kerana membenci ahlul bait dan Imam maksum krn Ibnu Taimiyyah adalah seorang Nashibi dan pnedokong Bani Umayyah telah telah berlaku zalim terhadap Ahlul Bait dan melaknat Imam Ali di atas mimbar mimbar masjid selama 80 tahun lebih..
Semoga kita semua dijauhi drp sifat Nifaq..Amin Ya Rabbal Alamin..

Ramai yg tak sedar bahkan para follower2 syiah sendiri mereka masih mabuk tipu daya syiah atas kejahilan pengikut2 jahil follower2 syiah...
Pada hakikatnya mereka ini beraqidah lidah ular(bercabang) satu sisi memuji satu sisi mencaci tanpa mereka sedari... Mereka mengakui mencintai ahlul bait Rasulullah SAW.. Pada masa yg sama mereka ini jg pencaci dan memaki istri (Aisyah r.anha) uthman(menantu) dan Mertua(abu bakar dan Umar r.anh Rasulullah SAW... Wahai Rafidah penyesat umat apa kamu akan jawab dihadapan Rasulullah SAW diakhirat nanti atas cacian dan makian terhadap ahli keluarganya bahkan sahabatnya.

Catat Ulasan

Pada pendapat anda?

Perjalanan

Tembusi Petra, Jordan Slideshow: BenTaleb’s trip was created by TripAdvisor. Create a free slideshow with music from your travel photos.
Sabda Baginda SAW ; "Ketahuilah ia (Dajjal) berada di laut Syam atau laut Yaman.. akan datang dari arah timur (lalu menunjukkan dengan tangan baginda).."[Riwayat Muslim]. Daripada Abi Bakr al-Siddiq r.a, sabda Baginda SAW, "Dajjal akan muncul ke bumi dari arah timur bernama KHURASAN." [Riwayat al-Tirmizi]. Daripada Anas bin Malik r.a, sabda Baginda SAW, "Dajjal akan keluar dari kota Yahudi ISFAHAN (Khurasan, IRAN) bersama 70,000 penduduk ISFAHAN". [Fath al-Rabbani Tartib Musnad Ahmad. Ibn Hajar berkata : "Sahih"]. Ibn Kathir berkata, Dajal pada mulanya akan muncul dari ISFAHAN dari sebuah kota Yahudi [al-Nihayah fi al-Fitan wa al-Malahim]. ISFAHAN adalah sebuah bandar terbesar YAHUDI di Iran dan pusat loji nuklear Iran pada masa kini.